Latest News

Prosesu Konstrusaun Ospital Referral Baucau oras ne’e dadaun paradu, tanba kompania ne’ebe kaer obra ne’e infrenta problema finanseiru atu kompras material konstrusaun nian.

Diretor Jeral Ministeriu Saude, Jose dos Reis Magno, dezafia no la garantia konstrusaun Ospital Referal Baucau remata iha tinan id a ne’e.

Diretor Jeral Ministeriu Saude (DJ-MS), Jose dos Reis Magno, dezafia no la garantia konstrusaun Ospital Referal Baucau (ORB)ne’e sei remata iha 31 Dezembru 2013, tuir kontratu ne’ebe iha husi governu no kompania Ensul, tanba foin atinji 56%.

Kona ba kestaun ne’e, nia dehan, ministeriu bolu ona kompania atu esplika klaru knoa ba failansu sira ne’e, tanba projetu ne’e gasta orsamentu ne’ebe bo’ot.

Deskomfia Mediku Sona Mate Pasiente, SEKN Hato'o Ona Relatoriu Ba MP

Foin lalais iha semana kotuk Mediku Foun Timor oan nebe hasai kursu Doutor iha cuba, Nain rua kuaje fulan rua ka tolu ona halao estagio iha Ospital Nasional Guido Valadares, Deskomfia sona mate pasiente ho naran Erosfita Fini. Ho akontesimentu nee familia pasiente lamenta atetude refere nunee konsidera hanesan hahalok mal pratika no la iha profesionalismu.

Pages