Sergio Promete hadi’a Distribuisaun Aimoruk

Ministru Saúde MS promete tinan ida ne’e sei hadia jestaun distribuisaun Aimoruk hodi responde ba ejijensia povu nian.
“Ami sei hadia gestaun distribuisaun aimoruk iha tinan ida ne’e nune’e povu labele halerik tan menus aimoruk iha sentru Saúde”, hateten Sergio ba jornalista sira iha palasiu Governu horsehik 23/01/13.
Ministru ne’e hateten, jestaun ne’ebé nia sei hadia liu-liu iha konaba relatoriu uza aimoruk, Sosa Aimoruk no tempu hamosu programa kompras aimoruk bazeia ba klima.

Entretanu konaba aimoruk liu praju ne’ebé mak sunu de’it, nia dehan, ne’e nia la hatene tamba aimoruk sira ne’e sosa seidauk sai ministru Saúde.
“hau la hatene konaba aimoruk sira ne’ebé mak sunu ne’e husu ba sira ne’ebé sosa tamba antes hau tama aimoruk sira ne’e sosa tiha ona,” dehan Sergio.
Antes ne’e komisaun F parlamentu Nasional mos sempre kestiona makas konaba servisu MS nian konaba jestaun distribuisaun aimoruk barak mak sunu de’it maibe iha parte seluk komunidade sira halerik hela aimoruk.

PN APOIU HASAI DIRETOR BARUK TEN

Deputadu iha uma fukun parlamentu nasional apoiu desijaun Ministru Saúde nian ne’ebé hanoin atu hapara directores ne’ebé mak servisu la ho professional. Tuir deputadu sira katak ministru iha duni kompetensia atu foti desijaun.
Hau hanoin director sira mak barukten servisu diak liu halo mutasi, se sala ne’e boot diak liu hasai. Hatama fali ema ne’ebé iha responsabilidade hodi servi povu,” informa prezidenti komisaun F Virgilio Hornai iha PN, Liseu , Dili 23/01.
Virgilio hateten, Tanba sai servidor estadu ho intensaun atu servi povu, la’os ba tur iha iha neba hodi hare fali politika partidu A ka Partidu B.
Antes ne’e, Vice Ministra Saúde Natalia de Araujo iha tinan ida ne’e iha ona planu atu halo observasaun ba director hotu, Kuandu director sira mak servisu la tuir regra sei hasai. Max/azu

AMBULANSIA SAME MONU IHA FLEISA TUTUN

Ambulansia servisu sentru Saúde Same iha ambulansia tolu maibe ida hasoru asidenti iha segunda feira oras tuku rua loro kraik iha distritu Ainaro foho fleisa tutun tamba kondisaun istrada nakonu ho taho namdoras, Asidenti ne’e rejulta kondutor ho imfermeiru hetan kanek Kaman.
Imformasaun ne’e hato’o husi Diretor SDS Ainaro Alberto Martins iha ninia knar fatin internamentu Ainaro.
Nia hatutan ambulansia tolu ne’ebé agora dadaun halo operasaun iha neba kondisaun grave maibe sira esforsu hela atu hadia maibe kombustivel mak la sufisiente atu halo servisu. Notisia edisaun Timor Post

Upload Image: